"They believe that we are brothers."

แปลว่า:พวกเขาเชื่อว่าพวกเราเป็นพี่น้องกัน

April 27, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JjWisa

Brother คือ พี่ชาย sibling คือพี่น้องกัน


https://www.duolingo.com/profile/nee606279

เราเห็นด้วยกับคุณ


https://www.duolingo.com/profile/pupaeooo

Brotherคือพี่ชายหรือน้องชายส่วน siblingคือพี่น้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย