"He walks during his lunch hour."

แปลว่า:เขาเดินในระหว่างชั่วโมงอาหารกลางวัน

April 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Pooklik1

บางทีก็ให้แปลตรงตัวไปนะ เหมือนแปลจาก Google อ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Iyu23824

มีคำว่า his แต่ไม่แปลว่าของเขา


https://www.duolingo.com/profile/kittipotha

ระหว่างก็ใช้ไม่ได้ ต้องในระหว่าง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย