"I had decided to swim."

แปลว่า:ฉันได้ตัดสินใจว่ายน้ำ

April 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wolfram34722

"ได้" is unnecessary

April 30, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Assassin-T

past perfect is unnecessary and I'm so CONFUSED

November 12, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย