"In one minute there are sixty seconds."

แปลว่า:หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที

May 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

ทำไมใช้ There are จริงควรใช้แบบนี้มากกว่า One minute is sixty seconds.


https://www.duolingo.com/profile/icepro_gc

ทำไมคำไทย (In > ใน) หายไปไหน


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย