"When will it happen?"

แปลว่า:เมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้น

May 3, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PayonYodsu

"เมื่อไหร่" เป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการ ที่ถูกต้องควรจะใช้คำว่า "เมื่อไร"

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย