"Where is the border?"

แปลว่า:ชายแดนอยู่ที่ไหน

May 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KKq8x9

พิมพ์คำตอบถูกแล้ว ทำไมระบบแจ้งว่าไม่ถูกต้องคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย