"He includes his dog."

แปลว่า:เขารวมหมาของเขาด้วย

May 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

ตอบว่า เขารวมถึงหมาของเขาด้วย ทำไมถึงผิดล่ะ...เข้าใจภาษาไทยไหมครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย