"He is happy."

แปลว่า:เขามีความสุข

May 7, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PupaeKriti

เขามีความสุข ทำไมไม่ถูก แล้วทำไมคำตอบเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/AumSuda

รบกวนเช็คระบบเพราะตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/KositJitpi

เหมือนกันเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย