"I had heard of this place."

แปลว่า:ผมได้ยินเกี่ยวกับที่นี่มาแล้ว

May 8, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WorwaewSup

ตอบถูกแล้วแต่ให้ผิดคือไร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย