"Our breakfast will be two eggs and milk."

แปลว่า:ข้าวเช้าของพวกเราจะเป็นไข่สองฟองและนม

May 8, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AlongkornD

ควรใช้คำว่ามื้อเช้าหรืออาหารเช้า แทนคำว่าข้าวเช้า


https://www.duolingo.com/profile/Baz712472

อาหารเช้า ก็ได้ค่ะ อีควาย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย