"He would have come to this hotel."

แปลว่า:เขาคงจะได้มาโรงแรมนี้

May 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Chusaksasi

ฉันได้ตอบถูกแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย