"The girl has a grandfather."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงมีปู่คนหนึ่ง

May 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mixzeza

น่าจะแก้ให้ เด็กผู้หญิงมีคุณตาได้ด้วยนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/new250495

านกรขยำสพทืกบำบวำม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย