"What is the depth of the pool?"

แปลว่า:ความลึกของสระคือเท่าไหร่

May 16, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/banditkawn

ความลึกของสระคือเท่าไรหรือป่าว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย