"He has a big nose."

แปลว่า:จมูกของเขาใหญ่

May 16, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

จมูกของเขาใหญ่ = his nose is big; he has a big nose = เขามีจมูกใหญ่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย