"My daughter wishes for a horse."

แปลว่า:ลูกสาวของฉันปรารถนาว่าจะมีม้าตัวหนึ่ง

May 16, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย