"He will have chosen this box."

แปลว่า:เขาจะได้เลือกกล่องใบนี้แล้ว

May 17, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย