"The magazine for engineers."

แปลว่า:นิตยสารสำหรับวิศวกร

May 17, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/bBgh681102

ตอบถูกทําไมถึงผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย