"He won everything."

แปลว่า:เขาได้ชนะทุกสิ่ง

May 19, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wyx06

มันเรียงยังไง มันต้องเป็น เขาชนะได้ทุกสิ่งจะดีดว่านะ


https://www.duolingo.com/profile/BhirasitWa

อันนั้นhe can win everythingครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย