"He eats fruit."

แปลว่า:เขากินผลไม้

May 23, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThanikaHon

เขากินผลไม้

May 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/pdOx10

ผิดตรงไหน

December 7, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย