"I have a personal computer."

แปลว่า:ฉันมีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง

May 24, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chaiyanan

คำแปล Personal(ส่วนตัว)ไม่มี


https://www.duolingo.com/profile/Cryman3

personal เอามาทำเพื่อ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย