"We drink milk."

แปลว่า:พวกเราดื่มนม

May 28, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nuna399057

คุณบอกให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ. เช็คข้อนี้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย