"We drink milk."

แปลว่า:พวกเราดื่มนม

May 28, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Xwuc14

สะกดผิด แต่ให้ถูก ?


https://www.duolingo.com/profile/IuAu15

การฟังของผมยังไม่ชัด.


https://www.duolingo.com/profile/Nuna399057

คุณบอกให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ. เช็คข้อนี้ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Namchazaza1

ตอบถูกแล้วทำไมถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/tDe813

ถูกแต่ยัง งงอยู่นิดนึง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย