"I read a book with my mother."

แปลว่า:ฉันอ่านหนังสือกับคุณแม่ของฉัน

May 31, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Severus751844

ไม่ได้เติมคำว่าคุณก่อนคำว่าแม่ผิดเฉย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย