"I do not have a mirror in my house."

แปลว่า:ฉันไม่มีกระจกในบ้านของฉัน

June 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/aijZ17

I am confused

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย