"เขากินปลา"

แปลว่า:He eats fish.

June 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JayKitti1

ทำไม มี a fish ถึงผิด แต่ an orange ถึงถูก

Learn English in just 5 minutes a day. For free.