"We had worked all night."

แปลว่า:พวกเราได้ทำงานทั้งคืน

June 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/cnananukul

พวกเราได้ทำงานตลอดคืน น่าจะใช้ได้เหมือนทั้งคืนแหละ!


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย