"We had worked all night."

แปลว่า:พวกเราได้ทำงานทั้งคืน

June 15, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย