"I will help Luigi."

แปลว่า:ฉันจะช่วยเหลือลุยอิจิ

June 16, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Iyu23824

ใครจะรู้ว่าเป็นลุยอิจิ?


https://www.duolingo.com/profile/fb9I8

ลุยอิจิ คือใคร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย