"A tomato is red."

แปลว่า:มะเขือเทศเป็นสีแดง

June 23, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Poppy121848

มะเขือเทศมีสีแดง ไม่ได้เหรอ ToT

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย