"You read green books."

แปลว่า:คุณอ่านหนังสือสีเขียว

June 24, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Poppy121848

คุณอ่านหนังสือเล่มสีเขียว ไม่ได้เหรอคะ?


https://www.duolingo.com/profile/wittie5

"Books " why did you add "S"? For what

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย