"You open the books."

แปลว่า:คุณเปิดหนังสือพวกนี้

June 29, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChakritT

คิดว่าควรจะแก้เป็น "You open these books" จะตรงกับคำว่า "พวกนี้" มากกว่า

หรือเปลี่ยนเป็น "คุณเปิดหนังสือหลายเล่ม" จะตรงกับที่เรียนมาก่อนหน้านี้มากกว่าครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย