"You open the books."

แปลว่า:คุณเปิดหนังสือพวกนี้

June 29, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinCheewin

you know

June 29, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย