"He helps his father to prepare food."

แปลว่า:เขาช่วยคุณพ่อของเขาเตรียมอาหาร

June 30, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/waspn.

จัดเตรียมไม่ได้เหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย