"She returns."

แปลว่า:เธอกลับ

July 1, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Exquirentius

ออกเสียงว่า She returned. แต่คำตอบคือ She returns. คืออะไรครับ??? s ซักตัวก็ไม่มีในเสียง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย