"The mouse will walk to the bird."

แปลว่า:หนูตัวนี้จะเดินไปหานกตัวนี้

July 2, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MonsichaKh

พิมพ์ถูกต้องแต่ตรวจไม่ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย