"They are going to apply to the restaurant."

แปลว่า:พวกเขากำลังจะสมัครที่ภัตตคารนั่น

July 4, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

I can not continue.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย