"We have never lived in the city."

แปลว่า:พวกเราไม่เคยได้อยู่ในเมือง

July 6, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nattayapon2

แต่ฉันเคยอยู่ในเมือง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย