"I am a child."

แปลว่า:ฉันเป็นเด็ก

July 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Now211076

ก็​ตอบถูกแล้วนี่...

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย