"He is in his library."

แปลว่า:เขาอยู่ในห้องสมุดของเขา

July 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AAomJutati

เขียนถูกละทำไมผิดละ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย