"She has a big nose."

แปลว่า:จมูกของเธอใหญ่

July 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/1yHi4

It can be "Her nose is big" ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย