"I think he is going to remember."

แปลว่า:ฉันคิดว่าเขาจะต้องจำได้

July 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

ฉันคิดว่าเขาจะจำได้


https://www.duolingo.com/profile/MiaowKrit

ต้อง?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย