"What illness do I have?"

แปลว่า:ฉันเป็นโรคอะไร

July 19, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/9mo72

ฉันตอบถูกนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย