"This issue has nothing to do with you."

แปลว่า:ปัญหาไม่เกี่ยวกับคุณ

July 19, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

แปลแบบไทยๆว่า อย่าเสือก 5555+


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

ปัญหานี้ไม่เกี่ยวกับคุณ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย