"We have three options."

แปลว่า:พวกเรามีตัวเลือกสามตัว

July 19, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

พวกเรามีสามทางเลือก, พวกเรามีสามตัวเลือก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย