"The concept is very new."

แปลว่า:แนวคิดนี้ใหม่มาก

July 20, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

แนวความคิดนี้ใหม่มาก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย