"A minute has sixty seconds."

แปลว่า:หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที

July 21, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/puiKongkam

ก็ถูกนิบอกสิผิดตรงไหน?!!!

July 21, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย