"Some trees are not green."

แปลว่า:ต้นไม้บางต้นไม่ได้เป็นสีเขียว

July 21, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SVbTsB

ต้นไม้บางต้นไม่เป็นสีเขียว


https://www.duolingo.com/profile/W1JqkTxF

ตันไม้บางต้นไม่เป็นสีเขียว is correct and understand itself

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย