"We are not going to forget your voice."

แปลว่า:พวกเราจะไม่ลืมเสียงของคุณ

July 22, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/9mo72

ฉันทำถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย