"I read a newspaper."

แปลว่า:ฉันอ่านหนังสือพิมพ์

July 22, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Vilayphone5

คำตอบนี้ก็ถูกต้องแล้วนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย