"This river's water is very clean."

แปลว่า:น้ำของแม่น้ำสายนี้สะอาดมาก

July 23, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย