"He will pay for the book."

แปลว่า:เขาจะจ่ายเงินสำหรับหนังสือเล่มนี้

July 24, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/QJHG12

มันไม่มี สระ เ อีกตัว เลยทำคำตอบไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย