"What will you wear tomorrow?"

แปลว่า:คุณจะสวมอะไรวันพรุ่งนี้

July 27, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย