"The description is important."

แปลว่า:คำบรรยายนี้สำคัญ

July 29, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย